84 686 89 60

Oferta


UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

OC

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, obejmujące swoim zakresem ochrony szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem tych pojazdów.

 AC

Ubezpieczenie jest propozycją dla osób poszukujących szerszego zakresu ubezpieczenia pojazdu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu bądź jego wyposażenia wskutek:
-Nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub obiektami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu
- Pożaru, powodzi, wybuchu, zalania lub zatopienia, huraganu, gradu, uderzenia pioruna i innych nagłych działań przyrody
- Nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
- Uszkodzenia pojazdu bądź jego wyposażenia podczas akcji ratowania życia lub zdrowia ludzkiego
- Działania osób trzecich
- Kradzieży (na życzenie Klienta kradzież może zostać wyłączona z zakresu ubezpieczenia).
 
 NNW  
Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie jazdy oraz użytkowania pojazdu. NNWK chroni zarówno kierowcę jak i pasażerów pojazdu.

 SZYBY
 
Ubezpieczenie to zapewnia pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb w Twoim pojeździe w przypadku ich uszkodzenia (np. na skutek wandalizmu). Powstałe zdarzenie, objęte tą ochroną ubezpieczeniową nie spowoduje utraty zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia AC.

 ASSISATANCE
 
Pozwala  na uzyskanie szybkiej i profesjonalnej pomocy w awaryjnych sytuacjach na drodze.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

-ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozbojem

- NNW

- OC w życiu prywatnym

- ubezpieczenie domku letniskowego.

UBEZPIECZENIA ROLNE
 
 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników - osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje

się gospodarstwo rolne a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenia te są ubezpieczeniami obowiązkowymi, których zakres reguluje Ustawa za

dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca

2003r.)

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – ubezpieczenie od ognia

i innych zdarzeń losowych
.

Ubezpieczeniem mogą być objęte również:

- zwierzęta gospodarskie (konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta

futerkowe),

- pojazdy wolnobieżne z wyjątkiem ciągników rolniczych oraz przyczep,

- sprzęt rolniczy (narzędzia oraz niepodlegające rejestracji maszyny rolnicze),

- materiały i zapasy (materiały opałowe, budowlane, części zamienne do sprzętu rolniczego, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, pasze i odżywki dla zwierząt),
- ziemiopłody (zmagazynowane na terenie siedliska płody rolne),

- ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego.

NNW  INDYWIDUALNE
 
Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w życiu prywatnym.
 
UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

- ubezpieczenie kosztów leczenia – jeżeli podczas podróży ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu, które będą wymagały specjalistycznej opieki lekarskiej lub pobytu w szpitalu, zostanie zorganizowana dla Ciebie pomoc,pokrycie kosztów lub zwrot poniesionych wydatków na leczenie
 
- ubezpieczenie Assistance – to pakiet usług dodatkowych, w ramach których zostanie sfinansowana i zorganizowana pomoc polegającą na m.in. uzyskaniu informacji dotyczących kraju będącego celem podróży, transporcie poszkodowanego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej,, pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu do kraju.

- ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.

- ubezpieczenie bagażu – jeżeli Twój bagaż podróżny ulegnie uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży zostanie wypłacone odszkodowanie za utracone rzeczy,

- ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym.
Jamta UBEZPIECZENIA
Biłgoraj
ul. Gen. Komorowskiego 3/10
tel. 84 686 89 60
kom. 607 915 924
email jamta@wp.pl
pn-pt 8.00-16.00
O firmie     Oferta     Kontakt    
wykonanie eball